Adatvédelem

A hatályosszemélyesadatokvédelmérevonatkozóelőírásokkalösszhangbantájékoztatjukÖnt, hogyazÖnadatait a Barcelona Tours & Events, S.L. (CIF B55108518, székhely: Av Pau Casals, 38, 2º, 5ª, 08389 Palafolls, Spanyolország) általbirtokoltfeldolgozórendszerbevesszükfel, hogyválaszolhassunkazÖnkérdéseireéselküldhessükÖnnekazÖntérdeklőinformációkat. A hatályosjogszabályoknakmegfelelően a Barcelona Tours & Events, S.L. tájékoztatjaÖnt, hogyazadatokat a fentemlítettelőírásoknakvalómegfeleléshezfeltétlenülszükségesideigtárolja.

Mindaddig, amígÖnnemtájékoztatminketazellenkezőjéről, úgytekintjük, hogyazÖnadatainemváltoztak, Önvállalja, hogymindenváltozásrólértesítminket, éshogyazÖnhozzájárulásamegvanahhoz, hogy a fentemlítettcélokrafelhasználjukazokat.

Barcelona Tours & Events, S.L. tájékoztat, hogyazadatokattörvényes, lojális, átlátható, megfelelő, releváns, korlátozott, pontos ésnaprakészmódonkezeli. Ezért a Barcelona Tours & Events, S.L. vállalja, hogymindenésszerűintézkedéstmegteszannakérdekében, hogyazadatokathaladéktalanultöröljevagyhelyesbítse, ha azokpontatlanok.

A hatályosadatvédelmijogszabályokáltalbiztosítottjogokkalösszhangbanÖngyakorolhatja a személyesadataihozvalóhozzáféréshez, a helyesbítéshez, azadatkezeléskorlátozásához, a törléshez, a hordozhatósághozés a személyesadataikezelésévelszembenitiltakozáshozvalójogát, valamintazadatkezeléshezadotthozzájárulását a fentmegadottpostaicímrevagy a info@barcelonaviptour.com e-mail címreküldöttkéréssel.

Tájékoztatjuktovábbá, hogy a Barcelona Tours & Events, S.L. adatvédelmiés/vagybiztonságivezetőjévelkapcsolatbaléphet a info@barcelonaviptour.com e-mail címenvagy a 937657814-es telefonszámon.

Open chat
Need help?
¡Hola!
Can we help you?